Θεραπευτική Ακρόαση

Τι είναι το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης (Therapeutic Listening) : Η Ακρόαση (Listening) αποτελεί μία από τις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, η εφαρμογή της οποίας δεν περιορίζεται μόνο στο ακουστικό σύστημα του ανθρώπου. Έχει άμεση σχέση με το σύνολο των αισθήσεων του σώματος.

Επομένως, το ακουστικό σύστημα επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλα αισθητηριακά συστήματα, όπως το αιθουσαίο (κινητικό) και το σωματαισθητικό (ιδιοδεκτικό και απτικό), καθώς επίσης και από άλλα υποστηρικτικά συστήματα, όπως το στόμα και η αναπνοή.

Το πρόγραμμα Therapeutic Listening – Θεραπευτική Ακρόαση είναι ένα ειδικό πρωτόκολλο ακρόασης και συνδυάζεται με τη θεωρία της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα δομημένο, κατανοητό πρόγραμμα που να είναι αποτελεσματικό στην αποκατάσταση δυσκολιών ακρόασης, προσοχής, επικοινωνίας και αισθητηριακής επεξεργασίας.
Δεδομένου ότι το ακουστικό σύστημα έχει συνδέσεις με πολλά μέρη του εγκεφάλου, ο ήχος είναι ένα ισχυρό μέσο για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο νευρικό σύστημα και να προκαλέσει αλλαγές σε όλα τα επίπεδα. Τα μουσικά κομμάτια που χρησιμοποιούνται στην θεραπευτική ακρόαση παρέχουν στον ακροατή μια μοναδική, συγκεκριμένη και πλήρως ελεγχόμενη αισθητηριακή πληροφορία. Η μουσική είναι ηλεκτρονικά επεξεργασμένη έτσι ώστε να τονιστούν συγκεκριμένες συχνότητες του ήχου, οι οποίες φυσιολογικά αυξάνουν το ενδιαφέρον και τείνουν να τραβήξουν την προσοχή.
Με τον τρόπο αυτό ενεργοποιούνται και ερεθίζονται σημεία του νευρικού συστήματος που μας ενδιαφέρουν άμεσα στην αποκατάσταση.

Πως εφαρμόζεται το Πρόγραμμα:
Εφαρμόζεται κυρίως στο σπίτι, είναι ατομικό και ανάλογο με τις ανάγκες του κάθε ατόμου, και με τη σωστή καθοδήγηση του θεραπευτή (ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα) μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από τους γονείς όσο και από δασκάλους.
Το παιδί ακούει συγκεκριμένη μουσική μέσω ειδικών ακουστικών, στα πλαίσια της θεραπευτικής συνεδρίας και στο σπίτι, ενώ εκτελεί δραστηριότητες. Η μουσική είναι επεξεργασμένη και οι συχνότητες αλλάζουν από υψηλές σε χαμηλές και το αντίστροφο, συχνά. Υπάρχουν διάφορες συλλογές μουσικής, οι οποίες ενισχύουν διαφορετικές δεξιότητες.

Ποιοι επωφελούνται από το Πρόγραμμα:
Το Πρόγραμμα μπορεί να ωφελήσει τα παιδιά όλων των ηλικιών, τα οποία εκδηλώνουν τα εξής:

 έλλειψη προσοχής

 δυσκολίες αλληλεπίδρασης με συνομήλικους και περιορισμένες ικανότητες παιχνιδιού

 αλλαγές στο καθημερινό πρόγραμμα ή στις μεταβάσεις

 δυσκολία στην επικοινωνία (λεκτική και μη-λεκτική)

 δυσκολία στον ύπνο και το φαγητό,

 δυσκολία χωρικού προσανατολισμού

 περιορισμένες ικανότητες χρονισμού και διαδοχοκίνησης

 μεγάλο βαθμό ευερεθιστικότητας ή απότομες εναλλαγές διάθεσης

 δυσκολία ελέγχου της κινητικότητάς τους (υπερδραστήρια ή υποδραστήρια παιδιά)

 βαρυτική ανασφάλεια (υψοφοβία, φόβος σε ασταθείς κινούμενες επιφάνειες, π.χ. παιδική χαρά)

 ασυνήθιστες αποκρίσεις σε διάφορα αισθητηριακά ερεθίσματα (ήχοι, άγγιγμα, γεύσεις, πόνος)

 φτωχές δεξιότητες πράξης και κινητικού σχεδιασμού: σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός και ολοκλήρωση δραστηριότητας

 δυσκολία ανταπόκρισης σε ήχους και προφορικές οδηγίες

 μαθησιακές δυσκολίες

 

Ποια τα οφέλη του προγράμματος:

• Μειώνει την ακουστική αμυντικότητα

• Επιφέρει αύξηση όρεξης και δοκιμή νέων φαγητών

• Επιφέρει μεγαλύτερη ανοχή σε απτικά ερεθίσματα

• Επιφέρει αύξηση του βάθους της αναπνοής και της ικανότητας διαβάθμισης αναπνευστικών προτύπων

• Επιφέρει καλύτερη ανταπόκριση στην ακολουθία οδηγιών

• Επιφέρει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με συνομήλικους

• Ενισχύει τον συναισθηματικό χρωματισμό της φωνής

• Βελτιώνει το επίπεδο εγρήγορσης και δράσης

• Επιφέρει μεγαλύτερος έλεγχος στο συντονισμό κινήσεων

• Προσφέρει εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη

• Προσφέρει Ευκαιρίες για προσανατολισμό και προσοχή συνεχώς

• Επικεντρώνεται στη χωρική οργάνωση και ρύθμιση αναπνοής

• Επηρεάζει τους μηχανισμούς που εμπλέκονται στη προσοχή και ρύθμιση

• Ενδυναμώνει την αντίληψη

 

Πηγή
Frick, S., Young, Sally. (2009). Listening with the Whole Body: Clinical Concepts and treatment Guidelines for Therapeutic Listening, Vital Links, Madison, Wisconsin