Το Matrix Analogies Test (MAT) αποτελεί ένα αξιολογητικό τεστ γνωστικής ικανότητας, το οποίο αξιολογεί το μη-λεκτικό γνωστικό δυναμικό ενός παιδιού – εφήβου. Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών, ενώ ο χρόνος χορήγησής του δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 48 λεπτά. 

Η δοκιμασία του Miller για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Miller Assessment of Preschoolers), αποτελεί μία δοκιμασία διαλογής (screening test), για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 ετών, με καθυστέρηση στον αισθητηριακό και κινητικό τομέα ανάπτυξης. Κύριος σκοπός της είναι ο εντοπισμός των παιδιών που θα μπορούσαν να εμφανίσουν προβλήματα στη μαθητική τους σταδιοδρομία. 

Το ελληνικό WISC-III είναι η ελληνική έκδοση της γνωστής κλίμακας νοημοσύνης για παιδιά, Wechsler Intelligent Scale for Children. Το τεστ αυτό κατασκευάστηκε από τον David Wechsler το 1949. Έκτοτε έγιναν δύο νέες αναθεωρήσεις, μία το 1971 και μία το 1991.

Το Αθηνά Τεστ - Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό δυσκολιών στην ανταπόκριση των απαιτήσεων του σχολείου.